English Nederlands
Sluiten

Registratie

Abonnementinformatie

Login gegevens

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
Dit is geen email adres!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email of wachtwoord zijn onjuist!

Algemene Voorwaarden

Print

 
 • Bezorging

  Volgende levering is gepland voor de week van Jul 16 2018.

  Winkelen bij GrandCruStore betekent uw wijnen aankopen direct bij de producent of négociant in Frankrijk. Hiermee bieden wij u toegang tot het volledige assortiment van onze partners in Frankrijk. En dit tegen de beste prijzen door het vermijden van extra kosten, marges en voorraden bij tussenhandelaren en verdelers. Ook streven wij ernaar de verzendkosten zo laag mogelijk te houden, door alle orders van onze klanten over een bepaalde tijd te verzamelen om vervolgens de logistiek optimaal te organiseren. De eerstvolgende week van levering is hierboven aangegeven maar vindt u ook in de "Levering" box op de welkomspagina. Meer informatie over bezorging vindt u op de pagina Verzending.

 • Betaling

  Wij bieden veilige betaalmogelijkheden voor VISA en Mastercard. In veel landen bieden we ook lokale betaalmogelijkheden aan zoals iDeal, Maestro, Mister Cash, Sofort Banking en Bank Transfer. Meer informatie hieromtrent zie onze betaling pagina.

 • Vragen?

  Als u vragen heeft over onze voorwaarden of dienstverlening neem dan contact met ons op. We helpen u graag!

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GrandCruStore en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen GrandCruStore en klant.
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de klant het meest gunstig is.
 3. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 4. GrandCruStore behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Het aanbod van GrandCruStore is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. Wanneer een wijn onverhoopt niet meer leverbaar is in het bestelde aantal flessen of voor de vermelde prijs wordt de klant hierover uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling geïnformeerd en wordt de originele factuur verminderd met de daarop vermelde prijs van het aantal niet meer leverbare flessen wijn en, indien van toepassing met eventuele variabele verzendkosten die toe te rekenen zijn aan het betreffende product. Creditering van een reeds voldane betaling vindt uiterlijk binnen 10 werkdagen plaats op de originele rekening, welke ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.
 2. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.
 3. GrandCruStore verkoopt geen wijn aan personen onder de 18 jaar. Onze bezorgers leveren de wijn alleen af aan personen ouder dan 18 jaar. In geval van twijfel over de leeftijd zal de ontvanger gevraagd worden een identiteitsbewijs te tonen.
 4. Wijnen worden door GrandCruStore indien mogelijk in de originele verpakking (houten kist of doos) van het betreffende château of wijnhuis geleverd; wanneer dit niet mogelijk is of een te hoog risico op breuk van de flessen oplevert zal GrandCruStore de wijn leveren in een transportveilige doos.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 en 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde betalingsvoorwaarden.
 2. GrandCruStore zal bij het onverhoopt niet meer leverbaar zijn van bestelde wijnen voor de getoonde prijs de overeenkomst aanpassen zoals beschreven in artikel 2 lid 1.
 3. GrandCruStore kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien GrandCruStore op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is GrandCruStore gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan GrandCruStore verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen (“herroepingsrecht”). Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
 2. De klant kan enkel van zijn herroepingsrecht gebruik maken zolang de verpakking van de flessen wijn (wijnkist of wijndoos) niet is geopend.
 3. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en in ongeopende verpakking aan GrandCruStore retourneren, conform de door GrandCruStore verstrekte instructies.
 4. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal GrandCruStore dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen na aftrek van eventuele terugzendingskosten.
 6. Herroepingsrecht is uitgesloten op wijnen die door GrandCruStore verpakt zijn overeenkomstig specificaties van de klant, bijvoorbeeld ten behoeve van (relatie)geschenken.

Artikel 5 – Prijs en betaling

 1. De op de website getoonde prijzen zijn inclusief BTW en overige heffingen als accijns en verpakkingsbelasting, en exclusief verzendkosten.
 2. De prijzen zijn in Euro’s.
 3. Betalingsmogelijkheden zijn aangegeven op de website en kunnen per land verschillen.
 4. Voor speciale opdrachten (zoals bijvoorbeeld relatiegeschenken en wijnopslag) geldt betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door GrandCruStore is de klant een bedrag van tien euro (€10,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien GrandCruStore haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd.
 6. Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is GrandCruStore gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 6 - Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan GrandCruStore kenbaar heeft gemaakt.
 2. De door GrandCruStore opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 3. De bijdrage aan de verzendkosten wordt aangegeven op de website. Voor bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen gelden afwijkende nader door GrandCruStore te bepalen bezorgkosten.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij GrandCruStore.
 5. De klant heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de klant GrandCruStore daarvan binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, bijvoorbeeld door foutieve levering of breukschade, heeft GrandCruStore de keuze de desbetreffende producten, desgewenst tegen retournering daarvan, te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7 - Wijnopslag

 1. GrandCruStore biedt klanten de mogelijkheid de door hen bij GrandCruStore gekochte wijnen tegen een vergoeding tijdelijk op te slaan in haar eigen speciaal hiervoor ingerichte magazijn.
 2. De overeenkomst voor wijnopslag wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt automatisch beëindigd wanneer de klant de laatste opgeslagen wijnen uit de opslag laat halen.
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de opgeslagen wijnen.
 4. GrandCruStore aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door inbraak, diefstal, brand of overmacht.

Artikel 8 - Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GrandCruStore in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat GrandCruStore gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9 – Privacy

 1. Alle persoonlijke informatie die op de website wordt ingevoerd wordt zorgvuldig behandeld, niet aan derden verkocht en enkel gebruikt om de klant een zo goed mogelijke service te bieden.
 2. Uit veiligheidsoverwegingen slaat GrandCruStore geen betalingsinformatie op

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.